Cút ren trong

- Size: 20 x 1/2"
- Size: 20 x 3/4"
- Size: 25 x 3/4"

Thông tin khách hàng