90 độ tê giảm

- Size: 20 x 1/2" x 20
- Size: 20 x 3/4" x 20
- Size: 25 x 1/2" x 25

Thông tin khách hàng