Tê ren ngoài

- Size: 25 x 20 x 25
- Size: 32 x 20 x 32
- Size: 32 x 25 x 32

Thông tin khách hàng