Nối giảm

- Size: 25 x 20
- Size: 32 x 20
- Size: 32 x 20

Thông tin khách hàng