Rắc co nhựa

- Mã DSI101 - Cỡ 20
- Mã DSI102 - Cỡ 25
- Mã DSI103 - Cỡ 32

Thông tin khách hàng