Nối ren trong

- Mã DSB201 - Cỡ 20 x 1/2 "
- Mã DSB202 - Cỡ 20 x 3/4 "
- Mã DSB203 - Cỡ 25 x 1/2 "

Thông tin khách hàng